WARUNKI GWARANCJI

SITI-POL  Sp. z o.o. udziela niniejszym Kupującemu gwarancji prawidłowego działania zakupionych urządzeń.

1. Gwarancja na zakupione urządzenia obowiązuje na okres 12 miesięcy od daty wystawienia faktury Kupującemu.

2. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego sprawdzenia w obecności kuriera odebranego towaru pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych powstałych w transporcie oraz zgodności towaru z zamówieniem.

3. Gwarancją objęte są usterki spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi.
a) produkt wskazujący wady i usterki należy dostarczyć do serwisu firmy SITI-POL osobiście lub za pomocą firmy spedycyjnej z wypełnionym protokołem reklamacyjnym,
b) reklamowane produkty przesyłane firmą spedycyjną należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniami w transporcie,
c) wszelkie koszty, związane z transportem reklamowanego towaru, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient,
d) w celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji wybór firmy spedycyjnej należy uzgodnić z gwarantem,
e) towar powinien być dostarczony kompletny, taki jak w momencie zakupu, w wypadku niekompletności   serwis ma prawo odmówić naprawy gwarancyjnej traktując ją jako płatną

4. Termin na rozpoznanie roszczenia Kupującego z tytułu gwarancji wynosi 14 dni roboczych od dnia   złożenia reklamacji SITI-POL  Sp. z o.o. Jeżeli dla rozpatrzenia reklamacji konieczny jest udział producenta, w szczególności wynikający z konieczności przesłania towaru do producenta termin na rozpoznanie roszczenia Kupującego z tytułu gwarancji ulega przedłużeniu o czas niezbędny dla zbadania sprzedanego towaru. W takim wypadku Kupujący zostanie indywidualnie powiadomiony o terminie rozpoznania roszczenia gwarancyjnego.

5. Klientowi przysługuje prawo do wymiany produktu na nowy, jeżeli:
a) w okresie gwarancji Serwis dokona trzech napraw, a produkt nadal wykazuje istotne wady, które uniemożliwiają jego używanie zgodnie z przeznaczeniem,
b) serwis stwierdza na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe.
c) urządzenie nie podlega naprawie, tylko wymianie bez dokonania napraw. Przy wymianie urządzenia na nowe potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez, klienta elementów oraz koszt ich wymiany
6. Gwarancją nie są objęte:
a) uszkodzenia powstałe na skutek eksploatacji niezgodnej z instrukcją obsługi,
b) uszkodzenia mechaniczne produktu i wywołane nimi wady,
c) wadliwe działanie lub uszkodzenie produktu wynikłe na skutek pożaru, uderzenia pioruna, przepięć w sieci energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego lub innych czynników zewnętrznych,
d) uszkodzenia produktu, w którym dokonano samowolnych napraw lub przeróbek,
e) czynności, które zgodnie z instrukcją powinien wykonać użytkownik, np. właściwa instalacja, programowanie, konserwacja urządzeń, zabezpieczenie przeciw przepięciowe linii energetycznej,
f) wszelkie wadliwe produkty lub części, które wymieniono, stają się własnością Serwisu przeprowadzającego naprawę

7. Uprawnienia z tytułu gwarancji nic obejmują zwrotu utraconych zysków w związku z awarią produktu.

8. Gwarancja nic obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych produktu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta.

9. Karta Gwarancyjna wypełniona w sposób niepełny lub nieprawidłowy jest nieważna. Numer seryjny urządzenia musi odpowiadać numerowi podanemu w Karcie Gwarancyjnej, a data sprzedaży musi być zgodna z datą wystawienia dowodu zakupu.

10.W przypadku nieuregulowanych warunkami Karty Gwarancyjnej mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Menu